Рекултивација пољопривредног земљишта | Управа за пољопривредно земљиште
Рекултивација пољопривредног земљишта


Рекултивација пољопривредног земљишта је систем техничких, агротехничких и биолошких мера, односно поступака и радова који се изводе на пољопривредном земљишту које је коришћено или је намењено да се користи у непољопривредне сврхе за: експлоатацију минералних сировина, извођење радова на одлагању јаловине, пепела, шљаке и других опасних и штетних материја или друге намене које немају трајни карактер.

Рекултивација се изводи на основу пројекту рекултивације пољопривредног земљишта са циљем привођења пољопривредног земљишта одговарајућој намени, односно оспособљавања за пољопривредну производњу.

У случајевима када је пољопривредно земљиште коришћено за експлоатацију минералних сировина, рекултивација пољопривредног земљишта се изводи на основу пројекта рекултивације пољопривредног земљишта, а након спровођења рекултивације прописане законом којим се уређује област рударства.

Пројекат рекултивације пољопривредног земљишта је документ који, по прибављању услова заштите природе издатим од надлежног завода за заштиту природе, израђује правно лице које је овлашћено од стране министарства надлежног за послове пољопривреде за израду пројекта рекултивације и које испуњава услове за израду тог пројекта, прописане законом којим се уређује пољопривредно земљиште и Правилником о условима за израду пројекта рекултивације пољопривредног земљишта.

Пројектантске организације зa израду пројекта рекултивације пољопривредног земљишта су:

Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд