Контрола плодности | Управа за пољопривредно земљиште
Контрола плодности
пољопривредног земљишта

Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта јесу стручни послови који обухватају: узорковање земљишта за одређивање основних параметара плодности земљишта, узорковање земљишта за одређивање допунских параметара плодности земљишта, лабораторијске анализе основних, односно допунских параметара плодности земљишта и давање препорука којима се утврђује плодност пољопривредног земљишта.

Основни параметри плодности земљишта се утврђују лабораторијском анализом пољопривредног земљишта, и то су: реакција земљишта (вредност pH) - активна и супституциона киселост, влажност земљишта, садржај слободног калцијум карбоната, садржај органске материје (садржај хумуса), садржај укупног азота (N), садржај лакоприступачног фосфора у облику P2O5 и садржај лакоприступачног калијума у облику K2O. Изузетно садржај укупног азота (N) може да буде утврђен без спровођења лабораторијске анализе, и то рачунским путем из садржаја органске материје (садржаја хумуса).

Препорука јесте писано упутство стручног лица о потреби гајене биљне врсте за средствима за исхрану биљака и примени агротехничких и мелиоративних мера, сачињена према добијеним резултатима основних, односно допунских параметара плодности земљишта и изражено у потребној количини активне материје хранива, количини средстава за исхрану биљака и количини оплемењивача земљишта која се примењује по јединици површине.

Препоруке се дају власницима, односно корисницима пољопривредног земљишта ради обезбеђења правилне и рационалне употребе средстава за исхрану биљака и оплемењивача земљишта и примене адекватних агротехничких и мелиоративних мера са циљем заштите и очувања физичких, хемијских и биолошких својстава пољопривредног земљишта од прве до пете катастарске класе и постизања оптималних приноса гајених биљних култура уз очување животне средине.

У складу са Законом о пољопривредном земљишту пољопривредни инспектор је овлашћен и дужан да врши контролу у циљу утврђивања да ли привредно друштво, односно друго правно лице има овлашћење за утврђивање контроле плодности земљишта. Овим законом прописана је новчана казна у висини од 20.000 до 200.000 динара за прекршај привредном друштву или другом правном лицу ако врши испитивање плодности обрадивог пољопривредног земљишта, без овлашћења Министарства.

Овлашћене организације за одређивање основних параметара плодности земљишта:Овлашћене организације за одређивање допунских параметара плодности земљишта:Референтне организације:

Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд