Претварање необрадивог пољопривредног земљишта у обрадиво | Управа за пољопривредно земљиште
Претварање необрадивог пољопривредног земљишта у обрадиво

Претварање необрадивог пољопривредног земљишта (пашњак, рибњак, трстици и мочваре) које је као такво уписано у катастар непокретности у обрадиво пољопривредно земљиште (њива, ливада, воћњак, виноград) изводи се на основу пројекта претварања необрадивог у обрадиво пољопривредно земљиште.

Циљ уређења пољопривредног земљишта мелиоративном мером претварања необрадивог пољопривредног земљишта у обрадиво је да се обезбеде оптимални услови за гајење одређене биљне врсте и то на начин који је безбедан и одговарајући за коришћење пољопривредног земљишта у погледу ризика од повећаног интензитета ерозије и геолошког хазарда, угрожавања квалитета земљишта, уз поштовање ограничења на подручјима заштите прописаним законом којим се уређује заштита природе.

Пашњак се може привести другој култури само под условом да се тиме постиже рационалније и економичније коришћење земљишта.

Пројекат претварања необрадивог у обрадиво пољопривредно земљиште нарочито садржи пројектно решење које се изводи техничким уређењем терена, хидротехничким и агротехничким радовима.

Израда пројекта претварања необрадивог у обрадиво пољопривредно земљиште је стручни посао који се обавља у складу са Законом о пољопривредном земљишту и Правилником о условима за израду пројекта претварања необрадивог у обрадиво пољопривредно земљиште. Пројекат, поред осталог обухвата податке, односно резултате о: рекогносцирању терена, теренском испитивању земљишта (сондирање земљишта, односно отварању педолошког профила, узимању узорака земљишта, опису спољашње и унутрашње морфологије педолошког профила), испитивању потребних физичких, водно-ваздушних, хемијских и биолошких карактеристика земљишта, стању пољопривредне производње; пројектном решењу претварања необрадивог пољопривредног земљишта у обрадиво (техничко уређење терена, хидротехнички радови, агротехнички радови), процени рокова извођења појединих фаза радова и изради предмера и предрачуна радова.

У складу са Законом о пољопривредном земљишту пољопривредни инспектор је овлашћен и дужан да врши контролу:

- у циљу утврђивања да ли привредно друштво, односно друго правно лице има овлашћење за израду пројекта претварања необрадивог пољопривредног земљишта у обрадиво. Овим законом прописана је новчана казна у висини од 20.000 до 200.000 динара за прекршај привредном друштву или другом правном лицу ако израђује пројекат претварања необрадивог пољопривредног земљишта у обрадиво супротно одредбама члана 57. Закона о пољопривредном земљишту.

- да ли се необрадиво пољопривредно земљиште приводи у обрадиво на основу пројекта претварања необрадивог пољопривредног земљишта у обрадиво и да нареди извођење радова у складу са пројектом претварања необрадивог пољопривредног земљишта у обрадиво.

Тренутно нема овлашћених пројектантских организација за израду пројекта претварања необрадивог у обрадиво пољопривредно земљиште.

Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд