Uprava za poljoprivredno zemljište
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rad na zakonodavnom okviru

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Rešenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u septembru 2018. godine formirana je radna grupa za izradu izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu, sačinjena od predstavnika značajnih stručnih institucija, državnih organa, nevladninih organizacija, kao i brojnih udruženja poljoprivrednika (stočari, ratari, semenari). Nakon aktivnog rada na tekstu pomenutog zakona, nekoliko održanih sastanaka radne grupe, rad na tekstu izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu je prekinut usled redovnih parlamentarnih izbora. Nakon toga, u decembru 2020. godine formirana je nova radna grupa za izradu teksta nacrta Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Organi, organizacije i udruženja koja su članovi radne grupe: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, Sektor poljoprivredne inspekcije, Republički geodetski zavod, Stalna konferencija gradova i opština, Državno pravobranilaštvo, Ministarstvo finansija, Privredna komora Srbije – Udruženje za biljnu proizvodnju, UO NAP Srbije, Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo pravde, Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, Institut za zemljište, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, NALED, „Banatski paori“, Agrarna komora poljoprivrednih proizvođača Srbije, Klub 100P Plus, Udruženje „Spas“, Savez udruženja proizvođača goveda, Asocijacija stočara Srema i Mačve, Savez poljoprivrednih udruženja Banata, Udruženje „Banatska lenija“.

 

Polazna osnova za rad novoformirane radne grupe je tekst zakona na kojem je rađeno u periodu od 18 meseci od formiranja prvobitno osnovane radne grupe. Novoformirana radna grupa je u najvećoj meri sačinjena od članova koji su radili i na prvobitnom tekstu, te su svi relevantni predlozi, sugestije i komentari učesnika u radu ove radne grupe implementirani u nacrt novog teksta zakona.

 

Predlogom Zakona o poljoprivrednom zemljištu, između ostalog, predviđeno je i:

 • efikasnije i transparentnije upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini
 • liberalizacija uslova za uzimanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta sa ciljem povećanja investicija u intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju na državnom poljoprivrednom zemljištu
 • digitalizacija i centralizacija upravljanja državnim poljoprivrednim zemljištem
 • uspostavljanje efikasnih organizacionih i procesnih mehanizama sa ciljem kontrole zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, bez obzira na to u čijoj se svojini nalazi

 

 

Zakon o komasaciji

Radna grupa za izradu Nacrta zakona o komasaciji koju je formirao Ministar  poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u februaru 2021. godine aktivno radi na izradi novog zakona kojim će se na moderan, efikasan i transparentan način urediti postupak komasacije zemljišta.Ova radna grupa je nastavila sa radom na tekstu Nacrta zakona o komasaciji,  koji je započet u septembru 2018. godine od strane prethodno formirane radne grupe, a čiji rad je prekinut usled redovnih parlamentarnih izbora. Novoformirana radna grupa je u najvećoj meri sačinjena od članova koji su radili i na prvobitnom tekstu, te su svi relevantni predlozi, sugestije i komentari učesnika implementirani u tekst ovog Nacrta. Članovi radne grupe su predstavnici značajnih stručnih institucija, državnih organa i nevladninih organizacija i to: Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za poljoprivredno zemljište, Uprave za šume, Direkcije za vode, Republičkog geodetskog zavoda, Državnog pravobranilaštva, Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Ministarstva finansija,   Ministarstva pravde,  Ministarstva zaštite životne sredine, Privredne komora Srbije, Stalne konferencija gradova i opština, Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj (NALED) i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

 

Predlogom Zakona o komasaciji, između ostalog, predviđeno je i:

 • definisanje i osnivanje tela sa javnim ovlašćenjima koje ispred Republike Srbije sprovodi nadležnosti u postupku komasacije
 • uređenje postupka komasacije zemljišta na moderan, efikasan i transparentan način
 • proširenje razloga za komasaciju u skladu sa savremenim tendencijama
 • omogućavanje efikasnijeg korišćenja poljoprivrednog zemljišta kao dobra od opšteg interesa i poboljšanje njegove proizvodne sposobnosti
 • uređenje imovinsko-pravnih odnosa na području na kojem se sprovodi komasacija
 • sprovođenje radova u postupku komasacije sa ciljem poboljšanja uslova života i rada u ruralnim područjima
 • digitalizacija postupaka komasacije korišćenjem novih IT rešenja i omogućavanje efikasnog praćenja i nadzora svih  postupaka komasacije na teritoriji Republike Srbije, što će za posledicu, između ostalog imati i  smanjenje vremena trajanja samog procesa komasacije

 
 

Preuzmite

Informacioni sistem uprave

Lista utvrđenih katastarskih parcela
u državnoj svojini koje mogu biti predmet vraćanja
u postupku vraćanja oduzete imovine
AP Vojvodina
centralna Srbija i Beograd