О управи

Управа за пољопривредно земљиште као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, у складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08, 41/09, 112/15 и 80/17), управља пољопривредним земљиштем у државној својини, успоставља и води информациони систем о пољопривредном земљишту Републике Србије, расподељује средства за извођење радова и прати реализацију годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, остварује међународну сарадњу у области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, прати израду Пољопривредне основе Републике и њено остваривање и обавља и друге послове из области планирања, заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

У складу са наведеним Законом о пољопривредном земљишту Управа за пољопривредно земљиште даје сагласности на годишње програме заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта јединица локалне самоуправе, даје сагласности на одлуке о расписивању огласа за давање пољопривредног земљишта у државној својини јединицама локалне самоуправе , даје сагласности на одлуке о додели пољопривредног земљишта у државној својини и закључује уговоре о закупу пољопривредног земљишта у државној својини са правним и физичким лицима. Такође, Управа за пољопривредно земљиште прати реализацију радова на заштити, уређењу и коришћењe пољопривредног земљишта које спроводе јeдинице локалне самоуправе. Управа за пољопривредно земљиште прати реализацију уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини и одлучује по жалби о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

У складу са Законом о пољопривредном земљишту и уредбом о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта ( годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта који доноси Влада сходно члану 14. став 2. Закона о пољопривредном земљишту) Управа за пољопривредно земљиште финансира радове и друге активности на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта на територији Републике Србије без аутономних покрајина. У складу са чланом 24. Закона о пољопривредном земљишту Управа за пољопривредно земљиште даје сагласност на промену намене обрадивог пољопривредног земљишта, у складу са чланом 32. даје сагласност на програм комасације који доноси јединица локалне самоуправе, у складу са чланом 60. располаже и управља пољопривредним земљиштем у државној својини, у складу са чланом 67. Закона Управа за пољопривредно земљиште издаје одобрење за инвестициона улагања на пољопривредном земљишту у државној својини и у складу са чланом 73. Закона може мењати пољопривредно земљиште у државној својини са пољопривредним земљиштем правних и физичких лица у случају укрупњавања пољопривредног земљишта у државној својини.

У складу са Законом о враћању утрина и пашњака селима на коришћење даје мишљење на одлуку о враћању утрина и пашњака селима.

Организациона структура Управе за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде уређена је Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.


Графички приказ организационе структуре Управе за пољопривредно земљиште
Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица према нивоу квалификација:јануар 2022. године

Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд